Blog Post

FALLA SLW > General > Convocatoria Junta Extraordinaria

Convocatoria Junta Extraordinaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL

FALLA CARRERA SANT LLUIS –DR. WAKSMAN

C O N V O C A T O R I A

Per la present, se te convoca a la Junta General Extraordinaria que tindrà lloc en el Casal el dimarts dia 2 de maig, a les 22.00 hores en primera convocatòria i a les 22.30 hores en segon, per a tractar el següent ORDE DEL DIA:

1º.- Lectura i aprobació, si procedix, de l´acta de la Junta Anterior.

2º.- Proposta unitat familiar

3º.- Domiciliació bancaria de les cuotes

4º.- Informes

5º.- Precs i preguntes

Preguem la teua assistencia, ya que els assunts mencionats son de la major importancia.

Valencia 25 d´abril de 2017

LA SECRETARIA